Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

  รายงานปี 2560

มิติภายนอก

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน หรืองานประจำตามหน้าที่ตามปกติ (Function Based) (น้ำหนักร้อยละ 65)

     1.1.1 ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ สังกัด สป.สธ. แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อส่งผู้ป่วยรักษาต่อเนื่อง ภายในจังหวัดเดียวกันสำเร็จ

     1.1.2 ระดับความสำเร็จในการประกาศใช้หนังสือแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อการรักษาพยาบาลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Consent Form)

     1.1.3 ระดับความสำเร็จในการจัดทำ Data Mart จาก Big Data Hadoop

     1.1.4 ร้อยละการแก้ปัญหาการเข้าถึง HDC Big Data ภายในเวลาที่กำหนด

     1.1.5 ระดับความสำเร็จในการประกาศยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

          <<รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ>> <<รายงานผล รอบ 6 เดือน>>  <<รายงานผล รอบ 12 เดือน>>

 

มิติภายนอก

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของความพึงพอใจในภาพรวมของผู้รับบริการ

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงระดับแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน <<เอกสารประกอบ>>

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดของหน่วยงานสู่ระดับบุคคลและนำผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในการขึ้นเงินเดือน

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  <<คู่มือการระงับ IP>>  <<คู่มือกระบวนการตอบรับการประชุม (Admin)>>

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม

 


ผลการดำเนินงานอื่น ๆ