Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ตัวชี้วัดคำรับรอง 2560

 คำรับรองที่ผู้อำนวยการลงนามร่วมกับเจ้าหน้าที่ :-


=> ฝ่ายบริหารทั่วไป << Download >>

=> กลุ่มพัฒนามาตรฐานและบริการคอมพิวเตอร์ << Download >>

=> กลุ่มพัฒนาการบริหารข้อมูล << Download >>

=> กลุ่มคอมพิวเตอร์และเครือข่าย << Download >>

=> กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ << Download >>

มิติภายนอก

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน หรืองานประจำตามหน้าที่ตามปกติ (Function Based) (น้ำหนักร้อยละ 65)

 

ตัวชี้วัด

 

น้ำหนักร้อยละ

    
1.1.1 ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ สังกัด สป.สธ. แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อส่งผู้ป่วยรักษาต่อเนื่อง ภายในจังหวัดเดียวกันสำเร็จ

10

    
1.1.2 ระดับความสำเร็จในการประกาศใช้หนังสือแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อการรักษาพยาบาลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (
Consent Form)
10
    
1.1.3
ระดับความสำเร็จในการจัดทำ Data Mart จาก Big Data Hadoop
15
    
1.1.4 ร้อยละการแก้ปัญหาการเข้าถึง
HDC Big Data ภายในเวลาที่กำหนด
15
    
1.1.5 ระดับความสำเร็จในการประกาศยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
15
  65

 

มิติภายใน

 

ตัวชี้วัด

 

น้ำหนักร้อยละ


ตัวชี้วัดที่ 2
ร้อยละของความพึงพอใจในภาพรวมของผู้รับบริการ

10


ตัวชี้วัดที่
3 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ

หน่วยงาน

5


ตัวชี้วัดที่ 4
ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงระดับแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน
5

ตัวชี้วัดที่ 5
ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดของหน่วยงานสู่ระดับบุคคลและนำผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในการขึ้นเงินเดือน
5

ตัวชี้วัดที่ 6
ระดับความสำเร็จในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
4

ตัวชี้วัดที่ 7
ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
3

ตัวชี้วัดที่ 8
ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม
3
  25