ตัวชี้วัด

1. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนนโยบายเร่งด่วน/ ภารกิจหลักแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

1.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสําคัญเร่งด่วนของผู้บริหาร

1.1.1 ระดับความสำเร็จของระบบบริการสารสนเทศจากคลังข้อมูลสุขภาพและการแพทย์ (MOPH HDC)

1.1.2 ระดับความสำเร็จการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูลของคลังข้อมูลสุขภาพและการแพทย์ (MOPH HDC)

1.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติ ราชการของหน่วยงาน

1.2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ (Standardization for eHealth Interoperability)

1.2.2 ระดับความสำเร็จของการประเมินศูนย์ปฏิบัติการ Data Center ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเทียบกับมาตรฐาน ISO 27001:2013

1.2.3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

2. ร้อยละของความพึงพอใจในภาพรวมของผู้รับบริการ

3. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน

4. ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

5. ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดของหน่วยงานสู่ระดับบุคคล

6. ระดับความสําเร็จในการออกแบบระบบงานของระดับหน่วยงาน

7. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

**************************************************

เอกสาร ปี 2559