User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปี 2561

 

คำรับรองระหว่างผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลงนามร่วมกับเจ้าหน้าที่ :-


=> ฝ่ายบริหารทั่วไป << Download >>

=> กลุ่มพัฒนามาตรฐานและบริการคอมพิวเตอร์ << Download >>

=> กลุ่มพัฒนาการบริหารข้อมูล << Download >>

=> กลุ่มคอมพิวเตอร์และเครือข่าย << Download>>

=> กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ << Download >>

 

รายงานผลการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัด

 6 เดือน 12 เดือน
1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง/  สำนักงานปลัดกระทรวง และภารกิจหลักหน่วยงาน    
1.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน หรืองานประจำตามหน้าที่ตามปกติ (Function Based)    
1.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา Web Service Portal กระทรวงสาธารณสุข  <<คลิก>>  <<คลิก>>
 1.1.2 ระดับความสำเร็จของการนำ IPv6 มาใช้ในเครือข่ายหลักของกระทรวงสาธารณสุข <<คลิก>>  <<คลิก>>
 1.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)    
 1.2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ Smart Health ID <<คลิก>>  <<คลิก>>
 1.2.2 ร้อยละของหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้  (Health Information Exchange : HIE) <<คลิก>> <<คลิก>> 
 1.2.3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเอง (ผู้ป่วย) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (PHR) <<คลิก>> <<คลิก>> 
 1.3  ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจพื้นที่ (Area Based) <<คลิก>> <<คลิก>> 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการของ ศทส. <<คลิก>>  <<คลิก>>
3. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ ศทส. <<คลิก>> <<คลิก>>
4. ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดของหน่วยงานสู่ระดับบุคคลและนำผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในการขึ้นเงินเดือน <<คลิก>> <<คลิก>>
 5.ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน <<คลิก>> <<คลิก>>
6. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม <<คลิก>> <<คลิก>>